หน้าหลัก     เทศบาลเมือง   ข้อมูลทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ บริการออนไลน์ ถาม-ตอบ แผนผังเว็บไซต์
template1
หน้าหลัก
รู้จักกับเทศบาลเมือง
ยุทธศาสตร์และ แนวทางการพัฒนา
ภารกิจและหน้าที่
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกเทศบาล
กรอบอัตรากำลัง
งบประมาณการคลัง
การแบ่งเขตการปกครอง
แผนที่เขตรับผิดชอบ
หมายเลขโทรศัพท์Untitled Document
  กรอบอัตรากำลัง
   
 


สรุปจำนวนพนักงานและลูกจ้าง ทั้งหมด 561 คน แยกเป็น

  • พนักงานเทศบาล จำนวน 111 คน
  • พนักงานครูเทศบาล จำนวน 175 คน
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน 20 คน
  • ลูกจ้างประจำสถานศึกษา จำนวน 10 คน
  • พนักงานจ้างชั่วคราว จำนวน 234 คน
  • พนักงานจ้างชั่วคราวสถานศึกษา จำนวน 6 คน
  • ข้าราชการถ่ายโอน จำนวน 2 คน
  • ลูกจ้างประจำถ่ายโอน จำนวน 3 คน

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล , กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2549)


ส่วนราชการ

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างชั่วคราว

รวม

สามัญ
วิสามัญ
ถ่ายโอน
พนักงานครู
เทศบาล
เทศบาล
ถ่ายโอน
สถาน
ศึกษา
เทศบาล
สถาน
ศึกษา

สำนักปลัดเทศบาล

26

2

-

-

5

-

-

43

-

76

สำนักการช่าง

20

-

2

-

3

1

-

67

-

93

สำนักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

14

-

-

-

3

-

-

95

-

112

กองคลัง

24

-

-

-

1

-

-

13

-

38

กองการศึกษา

14

-

-

175

-

-

10

10

6

215

กองวิชาการและแผนงาน

8

-

-

-

1

-

-

6

-

15

กองสวัสดิการสังคม

3

-

-

-

-

2

-

-

-

5

สถานธนานุบาล

-

-

-

-

7

-

-

-

-

7

รวม

109

2

2

175

20

3

10

234

6

561

 

template1

สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม (Maha Sarakham Municipality)
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ (043) 740825-8โทรสาร (043)-711504
ติดต่อสอบถาม e-mail: webmaster@mahasarakhamcity.org