";} /*B6D1B1EE*/ ?>
You are here: หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
ประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 8 รายการ (เพิ่มเติม) ประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 8 รายการ (เพิ่มเติม) เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะดำเนินการประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 8 รายการ (เพิ่มเติม) รายละเอียด คลิก Read more
ประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 8 รายการ ประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 8 รายการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะดำเนินการประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 8 รายการ  รายละเอียดดังนี้ Read more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ฯ รายละเอียดดังนี้ Read more
ประมูลห้องน้ำ - ห้องส้วม ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประมูลห้องน้ำ - ห้องส้วม ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะดำเนินการประมูลห้องน้ำ - ห้องส้วม ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม  รายละเอียดดังนี้ ประกาศผลการประมูลห... Read more
กำหนดนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 กำหนดนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ด้วยสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้กำหนดนัดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจำปี 2559  ในวันที่  28  มิถ... Read more
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ด้วยสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้กำหนดนัดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  3  ประจำปี 2559  ในวันที่ 4 สิงหาคม&nbs... Read more
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ  รายละเอียดดังนี้ Read more
แผนภูมิโครงสร้าง/ระยะเวลา แผนภูมิโครงสร้าง/ระยะเวลา แผนภูมิโครงสร้าง / ระยะเวลา ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  รายละเอียดคลิก Read more
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ  รายละเอียดดังนี้ Read more
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรี คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรี คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรี ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  รายละเอียดดังนี้ Read more
สอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนริมคลอมสมถวิล ช่วงจากหน้าร้าน ร.พาณิชย์ ถึงถนนริมคลองงสมถวิล ซอย 3 รายละเอีย... Read more
ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง "การแจ้งเหตุวาตภัย" ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง "การแจ้งเหตุวาตภัย" และ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งนี้สำหรับผู้ประสบภัย สามารถแจ้งความเสียหายจากพายุฤดูร้อ... Read more

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

พิมพ์

บทความ
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก? จังหวัดมหาสารคาม ¬                                         
                                                       
จ.อ.ทองสุข  เป้งไชยโม  ผศ.เรืองยศ  จันทรสามารถ

บทคัดย่อ

 บุคลากรเป็นกำลังสำคัญในการนำกระบวนการบริหารงานทุกด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในการดำเนินการนั้นต้องอาศัย  ทุกส่วนราชการช่วยผลักดันให้การดำเนินเป็นระบบประสานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญในการทำงาน คือ บุคลากร ถ้าจะให้งานมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการสรรหา และพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งจัดสวัสดิการและการสร้างขวัญกำลังใจซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยเสริมและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  พนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  ทั้งหมด  10  แห่ง  จำนวน  167  คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดับ มี  14  ด้าน ได้แก่  ด้านผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ด้านลักษณะที่ดี ที่ชอบหรือถนัดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  ด้านความพึงพอใจที่ได้รับผิดชอบงาน  ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ด้านเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน  ด้านตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน  ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการทำงาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว  ด้านความมั่นคงในการทำงาน  และด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  .987  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้   t-test (Independent Samples)
*      นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  รุ่นที่ 9         
        วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
**    อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

                                                                   
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
   1.  พนักงานส่วนตำบลโดยรวมและจำแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน  เห็นว่าขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน  พนักงานส่วนตำบลมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  10  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง 4  ด้าน  ได้แก่   ด้านเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  ด้านสภาพการทำงาน  และด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา      
   2.  พนักงานส่วนตำบลที่มีเพศ  อายุ  และระดับการศึกษาต่างกัน  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นด้านความมั่นคงในการทำงาน  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ด้านความพึงพอใจที่ได้รับผิดชอบงาน ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน ด้านนโยบายและการบริหาร  และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  3.  พนักงานส่วนตำบลที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกัน 
 โดยสรุป  พนักงานส่วนตำบลเห็นว่าขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านทั้ง  14  ด้าน  อยู่ในระดับมาก  10  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน  พนักงานส่วนตำบลที่มีเพศอายุและระดับการศึกษาต่างกัน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกัน   ยกเว้นด้านความมั่นคงในการทำงาน  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ด้านความพึงพอใจที่ได้รับผิดชอบงาน ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน ด้านนโยบายและการบริหาร  และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพนักงานส่วนตำบลที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกัน ซึ่งข้อสนเทศที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บทนำ

 ในปัจจุบัน  การบริหารจัดการองค์การเป็นสิ่งจำเป็นของผู้บริหาร  และเป็นผลไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงทำให้เกิดการพัฒนาผู้บริหารทั้ง  3  ระดับด้วยกัน  คือ  ผู้บริหารระดับสูง  ผู้บริหารระดับกลาง  และผู้บริหารระดับต้น  ไม่เพียงแต่ผู้บริหารเท่านั้นที่เป็นผู้ทำให้องค์การอยู่รอดได้  แต่ที่สำคัญที่สุดคือพนักงานหรือบุคลากรภายในองค์การเอง  ดังนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงบทบาทการบริหารจัดการองค์การ  บาร์โทลและมาร์ติน  (นฤมล  มั่งคั่ง.    2551  :  1  ;  อ้างอิงมาจาก  Barton  and  Martin.    1991  :  7-8)  ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการองค์การ  ว่าเป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ  ซึ่งการบริหารจัดการองค์การจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อไปนี้  1)  การวางแผน  คือกระบวนการกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์  2)  การจัดองค์การ  คือ  กระบวนการจัดปัจจัยทรัพยากรต่างๆ  3)  การนำหรือสั่งการ  คือ  กระบวนการมอบหมายสั่งการ  4)  การควบคุม  คือ  กระบวนการติดตามตรวจสอบ  กำกับดูแล  แนะนำการแก้ไข  ให้บุคลากรปฏิบัติกิจกรรมหรืองานต่างๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่พึงปรารถนา  ดังนั้นการบริหารจัดการจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อให้ผู้บริหารทำความเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้กับบุคลากรภายในองค์การเพื่อเกิดการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กิบสัน  และคณะ  (นฤมล  มั่งคั่ง.    2551  :  1 ; อ้างอิงมาจาก  Gibson  and  others.    1988  :  812)  ได้กล่าวถึงประสิทธิผลในองค์การแบ่งออกเป็น  2  ระดับคือ  ประสิทธิผลของบุคคล  คือ  ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใดๆ  หรือกิจกรรมใดๆ  แล้วประสบผลสำเร็จ  ทำให้บังเกิดผลตรงและครบถ้วนตามที่มีวัตถุประสงค์ไว้  และประสิทธิผลขององค์การ  เน้นไปที่ผลรวมขององค์การ  จะเห็นได้ว่า  บุคลากรหรือบุคคลเป็นผู้สร้างผลผลิตให้เกิดขึ้นในองค์การ  ดังนั้นผู้บริหารต้องให้ความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับบุคลากรเป็นสำคัญ  โดยหลักทางการบริหารได้เน้นให้ผู้บริหารศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรเป็นสำคัญโดยนำหลักทางพฤติกรรมมาสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น  หรือเรียกว่า  การสร้างขวัญและกำลังให้กับบุคลากร  เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์การเอง 
  ในส่วนของการบริหารงานในองค์การนั้นการที่บุคคลจะยินยอมทำงานที่ได้รับมอบหมายก็เนื่องจากบุคคลนั้นมีความยินดีและพอใจในการที่จะได้รับมอบหมายหรือที่ปฏิบัติ  ซึ่งความพอใจในการทำงานที่จะช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างดีที่สุด  ประหยัดที่สุดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  เพราะบุคคลนั้นจะปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นให้เวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้นและตั้งใจทำงานด้วยความกระตือรือร้น  อุตสาหะวิริยะ  ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น  ในทางตรงข้ามหากบุคคลไม่มีความพอใจในงานที่ปฏิบัติงานลดต่ำลงความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงานจะหมดไป  การปฏิบัติงานจะเฉื่อยชาลงทุกที  และทำให้ประสิทธิภาพของงานด้อยลงในที่สุด  (วิลเลี่ยม.  2536  :  80  ; อ้างอิงมาจาก  ละมุล  บุตรา . 2552  : 2)
 ความสามารถของผู้บริหารที่จะใช้แรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อเป็นสิ่งจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่น  และพร้อมจะทุ่มเทการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การเป็นแนวคิดที่อยู่ภายใต้ปรัชญาการมองโลกในแง่ดี  เป็นแนวคิดที่มองว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถภายในตนเองทุกคน  ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้บริหารจะสามารถค้นหากระตุ้นและสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงและพัฒนาความสามารถตรงตามศักยภาพที่พนักงานมีอยู่มากน้อยเพียงไร  เช่นจากการศึกษาศิลปินระดับชาติ  นักวิชาการ  และนักกีฬาที่มีชื่อเสียงหลายคนชี้ว่า  ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลจากาการตั้งใจฝึกฝน  และบ่มเพาะมากกว่ามาจากพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ( พระราชวรมุนี  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต).    2529  :  673-674)
 ในลักษณะเดียวกัน  การปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานใดก็ตามพนักงานขององค์การย่อมปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมซึ่งจำแนกได้เป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่น  อาคารสถานที่เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  และสิ่งแวดล้อมที่เป็นบุคคลประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  และผู้ใต้บังคับบัญชา  ซึ่งบุคคลในองค์การนี่เองที่มีส่วนในการสร้าง  กฎเกณฑ์สร้างวัฒนธรรม  ความเชื่อ  และแนวทางการปฏิบัติในการอยู่รวมกัน  ซึ่งรวมเรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ  โดยการปฏิบัติงานในองค์การนั้นบุคคลที่มีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานก็คือ  หัวหน้างาน  ผู้บริหาร  รูปแบบการบริหารงาน  หรือพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร  ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นอย่างมาก  ผู้บริหารที่มีรูปแบบการบริหารงานโดยใช้อำนาจเผด็จการก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน  แตกต่างจากผู้บริหารที่ใช้วิธีการบริหารงานแบบประชาธิปไตย  ซึ่งจากการศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในองค์การ  ได้ข้อสรุปเป็นที่ยอมรับร่วมกันประการหนึ่งว่าพนักงานที่มีคุณสมบัติที่จะทำงานได้ผลดีเป็นผลมาจากการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานหรือความสำเร็จขององค์การอีกด้วย  (สมาคมพนักงานส่วนตำบล.    2550  :  15)
   การสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่ต้องนำเข้ามาเป็นหลักในการบริหารจัดการภายในองค์การ  การสร้างขวัญและกำลังใจมีหลายรูปแบบด้วยกัน  ดังนี้  (เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง.    2543  :  347)  1)  เงิน  (Money)  เป็นสิ่งกระตุ้นที่สำคัญอยู่ในรูปของเงินเดือนหรือค่าจ้าง  เงินมีแนวโน้มจะมีความสำคัญต่อบุคคลมากขึ้น  สำหรับบุคคลที่มีครอบครัวเงินเป็นสิ่งที่ใช้ให้บรรลุมาตรฐานการครองชีพ  2)  การมีส่วนร่วม  (Participation)  การมีส่วนร่วมในการทำงานจะช่วยให้บุคคลมีความรู้และเข้าใจปัญหาและผลงาน  การมีส่วนร่วมย่อมหมายถึงการยอมรับและการผูกพัน  ทำให้บุคคลรู้สึกถึงความสำเร็จ  3)  คุณภาพชีวิตการทำงาน  (Quality  of  working  life)  การออกแบบงาน  การพัฒนางานและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ตลอดจนการจัดระบบในการทำงานจะเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลทำงานในองค์การตลอดไป 
   องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นหลังสุดเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งรัฐบาลได้กระจายอำนาจการบริหารให้แก่คนในท้องถิ่นให้สามารถมีอิสระในการกำหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินการคลัง  และมีหน้าที่อื่น  ๆ  ตามที่มีกฎหมายกำหนดซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  หมวด  14  ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  บัญญัติให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน  ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ท้องถิ่นใดที่ต้องการปกครองตนเองก็มีสิทธิได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำหนดอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  ซึ่งมีกฎหมายกำหนดโดยจะต้องคำนึงถึงหลักการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักสำคัญ
 พนักงานส่วนตำบล  เป็นชื่อเรียกข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และต่อมาได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีการระเบียบพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ.  2539  และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  (สมาคมพนักงานส่วนตำบล.    2550  :  15)  พนักงานส่วนตำบลเป็นข้าราชการซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีภารกิจที่สำคัญ  ได้แก่  การจัดการภายในสำนักงาน  การจัดการด้านธุรการและเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของทางราชการ  ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทางราชการที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่นและอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  โดยดำรงบทบาทอยู่ในสองสถานะหรือสวมหมวกสองใบ  ใบแรกต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แสดงออกผ่านตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นสมาชิก  และเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ในขณะเดียวกันก็ต้องสวมหมวกใบที่สอง  ได้แก่การเป็นข้าราชการที่ต้องปฏิบัติไปตามกรอบของอำนาจหน้าที่และตามกฎหมายโดยเคร่งครัดซึ่งในหลายกรณีบทบาททั้งสองจะเกิดความขัดแย้งกันในทางปฏิบัติ  ก่อให้เกิดความอึดอัดและสับสนเกิดภาวะทางจิตวิทยาที่เรียกว่า  ภาวะไร้พลังโดยภาวะดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย  (วันชัย  ธรรมสัจการ.    2545  :  4  ; อ้างอิงมาจาก  ละมุล  บุตรา.    2552  :  4)
   องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  เป็นอีกส่วนหนึ่งของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมีจำนวนทั้งหมด  10  แห่ง  ได้ดำเนินงานตามกรอบกฎหมายที่บัญญัติไว้  และจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล  ส่วนมากพบว่าเมื่อเกิดกรณีพิพาท  การสอบสวน  หรือการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ  กรณีพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ที่ได้รับผิดชอบเป็นส่วนมาก  (ละมุล  บุตรา.    2552  :  4)  แต่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  ยังไม่เคยศึกษาเรื่องขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  โดยผลที่ได้จากการศึกษาจะทำให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานในหน่วยงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
ความมุ่งหมายของการศึกษา 

   1.  เพื่อศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
   2.  เพื่อเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  ที่มี  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และรายได้ต่อเดือน  แตกต่างกัน
   3.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  ต่อปัจจัยที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วิธีการดำเนินการศึกษา

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้กรอบแนวคิดมุ่งศึกษาเฉพาะเรื่องขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  14  ด้าน  คือ  ด้านผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ด้านลักษณะที่ดี  ที่ชอบหรือถนัดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  ด้านความพึงพอใจที่ได้รับผิดชอบงาน  ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ด้านเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  ด้านตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน  ด้านนโยบายและการบริหาร  ด้านสภาพการทำงาน  ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว  ด้านความมั่นคงในการทำงานและด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 1) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่  (Frequency)  และร้อยละ  (Percentage) 2) การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  โดยรวม  รายด้าน  และรายข้อ  ใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviaition) 3) การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  ที่มีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และรายได้ต่อเดือน  แตกต่างกัน  ใช้การวิเคราะห์โดยสถิติ  t-test  (Independent  Samples)


ผลการศึกษา

       1. พนักงานส่วนตำบลในเขตอำเภอนาเชือก  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ  63.50)  มีอายุระหว่าง  35  ปีหรือต่ำกว่า  (ร้อยละ  72.50)  และ  36  ปีขึ้นไป  (ร้อยละ  27.50)  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป  (ร้อยละ  79.00)  และอนุปริญญาหรือต่ำกว่า (ร้อยละ  21.00)  และมีรายได้ต่อเดือน  10,000  บาทหรือต่ำกว่า  (ร้อยละ  59.90)  และ  10,000  บาท  ขึ้นไป  (ร้อยระ  40.10)
         2 .  พนักงานส่วนตำบลเห็นว่าขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน  พนักงานส่วนตำบลมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  10  ด้าน  ได้แก่  ด้านผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ด้านลักษณะที่ดี  ที่ชอบหรือถนัดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  ด้านความพึงพอใจที่ได้รับผิดชอบงาน  ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  ด้านตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน  ด้านนโยบายและการบริหาร  ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว  ด้านความมั่นคงในการทำงาน  และอยู่ในระดับปานกลาง  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  ด้านสภาพการทำงาน  และด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา 
  3.  ผลการเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  ที่มีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  ผลปรากฎดังนี้
   3.1  พนักงานส่วนตำบลที่มีเพศต่างกัน  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน  พนักงานส่วนตำบลเพศชายมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  12  ด้าน  และมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  2  ด้าน  ส่วนพนักงานส่วนตำบลเพศหญิงมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  8  ด้าน  และมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  6  ด้าน  โดยพนักงานส่วนตำบลส่วนใหญ่เห็นว่าขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นด้านด้านความมั่นคงในการทำงาน  พนักงานส่วนตำบลเพศชายมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานส่วนตำบลเพศ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
     3.2  พนักงานส่วนตำบลที่มีอายุต่างกัน  พบว่าพนักงานส่วนตำบลที่มีอายุ  35  ปีหรือต่ำกว่า  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ส่วนพนักงานส่วนตำบลที่มีอายุ  36  ปีขึ้นไปมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน  พนักงานส่วนตำบลที่มีอายุ  35  ปีหรือต่ำกว่า  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  11  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง  3  ด้าน  ส่วนพนักงานส่วนตำบลที่มีอายุ  36  ปีขึ้นไปมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  7  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง  7  ด้าน  โดยพนักงานส่วนตำบลที่มีอายุแตกต่างกันมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ยกเว้น ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ด้านความพึงพอใจที่ได้รับผิดชอบงาน ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน และด้านนโยบายและการบริหาร  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   3.3  พนักงานส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  พบว่าพนักงานส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือต่ำกว่ามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  9  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง  5  ด้าน  ส่วนพนักงานส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  10  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง  4  ด้าน  โดยพนักงานส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
   3.4  พนักงานส่วนตำบลที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  พบว่าพนักงานส่วนตำบลที่มีรายได้ต่อเดือน  10,000  บาทหรือต่ำกว่ามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  10  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง  4  ด้าน  ส่วนพนักงานส่วนตำบลที่มีรายได้ต่อเดือน  10,000  บาทขึ้นไปมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  10  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง  4  ด้าน  โดยพนักงานส่วนตำบลที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกัน 
  4.  สรุปข้อเสนอแนะขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  ปรากฎผลดังนี้
   4.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน  ควรปฏิบัติงานของท่านในแต่ละเรื่องมีคุณภาพ  และเหมาะสมกับงานอยู่เสมอและทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามที่กำหนดเสมอ
   4.2  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ควรได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานจากผู้บังคับบัญชาเสมอและได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน
   4.3  ด้านลักษณะที่ดี  ที่ชอบหรือถนัดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติควรทำงานที่ทำอยู่จูงใจให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสำเร็จ
   4.4  ด้านความพึงพอใจที่ได้รับผิดชอบงาน  ควรได้รับผิดชอบงานที่ตรงกับความสนใจและความถนัดได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่
   4.5  ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ผู้บริหารควรให้ความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
   4.6  ด้านเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ควรมีความยุติธรรม  และเหมาะสม
และมีการประเมินผลงานเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเลื่อนขั้นเงินเดือน
   4.7  ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  ควรมีการจัดทัศนศึกษาดูงานเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในอนาคต
   4.8  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  ควรมีสัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ดี
   4.9  ด้านตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน  ควรมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์กร
   4.10  ด้านนโยบายและการบริหาร  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน
    4.11  ด้านสภาพการทำงาน  สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่ปฏิบัติงานควรมีความเหมาะสม  จัดวางผังอาคารได้อย่างเหมาะสม
   4.12  ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว  ควรมีการจัดสวัสดิการในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมตามสิทธิที่ควรได้รับ  เช่นบ้านพัก  ค่าเช่าบ้าน  ค่าล่วงเวลา  ฯ
   4.13  ด้านความมั่นคงในการทำงาน  ควรรักษาผลประโยชน์ที่พึงมีแก่ท่าน  เช่น  โบนัส  ฯ
   4.14  ด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผล

 จากผลการสรุปขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  ผู้ศึกษามีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายตามความมุ่งหมายของการศึกษา  ดังนี้ 
    1.  พนักงานส่วนตำบลเห็นว่าขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน  พนักงานส่วนตำบลมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  10  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง  4  ด้าน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  สุรีพรย์  ธำรงค์สกุลศิริ  (2545  :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน  กรณีศึกษา  กลุ่มบริษัทในเครือ  ไอ.ซี.ซี.  พบว่าสภาพขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ระดับสูง  มีทั้งหมด  4  ปัจจัย  คือ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ด้านความร่วมมือกันของผู้ปฏิบัติงาน  และด้านการติดต่อสื่อสารในหน่วยงาน  ส่วนสภาพขวัญในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่โดยรวมอยู่ระดับต่ำเท่ากัน  มีทั้งหมด  3  ปัจจัย  คือ  ปัจจัยด้านความเพียงพอของรายได้จากการปฏิบัติงาน  ด้านสวัสดิการของพนักงาน  ด้านโอกาสก้าวหน้า  จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางให้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในเครือ  ไอ.ซี.ซี  ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองให้พนักงานมีขวัญในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น  อาจเป็นไปได้ว่า  ผู้บริหารมีการประเมินผลงานเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเลื่อนขั้นเงินเดือน  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความยุติธรรม  และเหมาะสม  และเงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสม  ทำให้พนักงานส่วนตำบลมีกำลังใจในการทำงาน  ตามปริมาณงานและความรับผิดชอบ  มีการปฏิบัติงานในตำแหน่งมีโอกาสก้าวหน้าไม่น้อยกว่าหน่วยงานอื่น  ระบบการบริหารงานเอื้ออำนวยต่อความก้าวหน้าในอาชีพ  และผู้บริหารให้ความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานโดยเท่าเทียมกัน  ปริมาณงานมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่  และงานที่ทำส่งผลให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า 
  2.  พนักงานส่วนตำบลที่มีเพศต่างกัน  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน  พนักงานส่วนตำบลเพศชายมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  12  ด้าน  และมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  2  ด้าน  ส่วนพนักงานส่วนตำบลเพศหญิงมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  8  ด้าน  และมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  6  ด้าน  โดยพนักงานส่วนตำบลส่วนใหญ่เห็นว่าขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นด้านความมั่นคงในการทำงาน  พนักงานส่วนตำบลเพศชายมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานส่วนตำบลเพศหญิง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  คมสันต์  วัฒนบารมี  (2546  :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาปัจจัยทางด้านขวัญกำลังใจที่มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  สำนักงานใหญ่  พบว่า  พนักงานที่ปฏิบัติงานในธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  สำนักงานใหญ่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  ส่วนพนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้านตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบและรายได้ที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  อาจเป็นไปได้ว่า  พนักงานส่วนตำบลเพศหญิงในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือกสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามที่กำหนดเสมอ  ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร  และผลสำเร็จในงานทำให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน  มากกว่าพนักงานส่วนตำบลเพศชาย
  3.  พนักงานส่วนตำบลที่มีอายุต่างกัน  พบว่าพนักงานส่วนตำบลที่มีอายุ  35  ปีหรือต่ำกว่า  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ส่วนพนักงานส่วนตำบลที่มีอายุ  36  ปีขึ้นไปมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน  พนักงานส่วนตำบลที่มีอายุ  35  ปีหรือต่ำกว่า  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  11  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง  3  ด้าน  ส่วนพนักงานส่วนตำบลที่มีอายุ  36  ปีขึ้นไปมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  7  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง  7  ด้าน  โดยพนักงานส่วนตำบลที่มีอายุแตกต่างกันมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  รายด้าน  ไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นโดยรวมและรายด้าน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ด้านความพึงพอใจที่ได้รับผิดชอบงาน ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน และด้านนโยบายและการบริหาร  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  จิราพร  เมฆโต  (2544  :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระยะเวลาในการทำงาน  และระดับตำแหน่งหน้าที่มีผลให้ขวัญในการปฏิบัติงานและให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน  อาจเป็นไปได้ว่า  พนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  โดยรวมเห็นว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานกับพนักงานส่วนตำบลทุกด้านเช่นการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนควรมีความยุติธรรม  และเหมาะสมและมีการประเมินผลงานเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเลื่อนขั้นเงินเดือน  ผู้บริหารควรให้ความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานโดยเท่าเทียมกัน  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน
  4.  พนักงานส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  พบว่าพนักงานส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือต่ำกว่ามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  9  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง  5  ด้าน  ส่วนพนักงานส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  10  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง  4  ด้าน  โดยพนักงานส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  อรุณศรี  หงษ์ภักดี  (2545  :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาทัศนคติ  พฤติกรรม  ขวัญและกำลังใจในการทำงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงมหาดไทย  เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ  พบว่าทัศนคติข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนกลางต่อการปฏิรูประบบราชการ  ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5  ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา  ระดับงานที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน  และระดับเงินเดือน  ผลรวมค่าเฉลี่ยของทัศนคติอยู่ที่ระดับปานกลาง   อาจเป็นไปได้ว่าพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก  ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหารมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือต่ำกว่า  เพราะได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานจากผู้บังคับบัญชาเสมอ และได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน
  5.  พนักงานส่วนตำบลที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  พบว่าพนักงานส่วนตำบลที่มีรายได้ต่อเดือน  10,000  บาทหรือต่ำกว่ามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  10  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง  4  ด้าน  ส่วนพนักงานส่วนตำบลที่มีรายได้ต่อเดือน  10,000  บาทขึ้นไปมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  10  ด้าน  และอยู่ในระดับปานกลาง  4  ด้าน  โดยพนักงานส่วนตำบลที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  คมสันต์  วัฒนบารมี  (2546  :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาปัจจัยทางด้านขวัญกำลังใจที่มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  สำนักงานใหญ่  พบว่า  พนักงานที่ปฏิบัติงานในธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  สำนักงานใหญ่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  อาจเป็นไปได้ว่า  พนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือกมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน  ได้รับการยอมรับนับถือเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  ทำให้มีความพึงพอใจที่ได้รับผิดชอบงาน  มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคตและมีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงานที่ดี  รวมถึงตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน  นโยบายและการบริหาร  สภาพการทำงาน  ความเป็นอยู่ส่วนตัว  ความมั่นคงในการทำงาน  และวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชาที่ดีทำให้พนักงานส่วนตำบลมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
  
 1.  ข้อเสนอแนะการนำผลการศึกษาไปใช้
    1.1  ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  การพิจารณาความดีความชอบของผู้บังคับบัญชาควรคำนึงถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่และการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตำบล 
  1.2  ด้านเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนควรมีความยุติธรรม  และเหมาะสม  และควรมีการประเมินผลงานเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเลื่อนขั้นเงินเดือน
  1.3  ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  ผู้บริหารควรให้โอกาสรับผิดชอบงานที่มีความท้าทายความสามารถ  หรือสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  1.4  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  บุคลากรในหน่วยงานควรมีความรักความสามัคคี  ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก  ให้ความสำคัญซึ่งกันและกัน  และผู้บังคับบัญชาควรมีความยุติธรรมแก่พนักงาน  เป็นกลาง  เป็นกันเองและเข้าใจผู้อื่น 
  1.5  ด้านนโยบายและการบริหาร  ผู้บริหารควรมีนโยบายใหม่ๆ  มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอ  และบริหารงานขององค์กรเป็นไปตามลำดับขั้นตอน  ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
  1.6  ด้านสภาพการทำงาน  สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานควรมีความเหมาะสม  เพียงพอ  เช่น  เครื่องใช้สำนักงาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฯ  สถานที่ทำงานสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  โต๊ะเก้าอี้มีสภาพใช้งานได้ดี  สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่ปฏิบัติงานควร  จัดวางผังอาคารอย่างเหมาะสม 
  1.7  ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว  ผู้บังคับบัญชาควรคำนึงถึงสภาวะส่วนตัวของพนักงานเสมอ  ก่อนมอบหมายงานให้    
  1.8  ด้านความมั่นคงในการทำงาน  องค์กรควรรักษาผลประโยชน์ที่พึงมีแก่พนักงานส่วนตำบล  เช่น  โบนัส  ฯ  และผู้บังคับบัญชาควรมีการพิจารณาโยกย้ายที่เหมาะสม  เป็นธรรม
  1.9  ด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาควรมีภาวะผู้นำสูง  มีความเด็ดขาดในการสั่งการ  ให้อิสระในการปฏิบัติงาน  มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ  และเป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของทุกคนเมื่อเกิดปัญหาในการบริหารงาน
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
  2.1.  ควรศึกษาแนวทางการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทั้งจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานส่วนตำบล
  2.2.  นำข้อสนเทศที่ได้จากการศึกษาเป็นข้อมูลทางวิชาการ  เพื่อเป็นแนวทางกำหนดทิศทางการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นต่อไป

 เอกสารอ้างอิง

เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 2 ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, 2543.
คมสันต์  วัฒนบารมี.ปัจจัยทางด้านขวัญกำลังใจที่มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  สำนักงานใหญ่. สารนิพนธ์ บธ.ม.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.2546.
จิราพร  เมฆโต. ขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารกรุงศรี อยุธยา  จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย,2544.
ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, สำนักงาน. ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ. มหาสารคาม : กลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม. 2553.
นฤมล  มั่งคั่ง. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างกรณีศึกษาเทศบาลตำบล
             สตึก จังหวัดบุรีรัมย์. สารนิพนธ์ รป.ม.  บุรีรัมย์ : วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2551.
พนักงานส่วนตำบล, สมาคม. หนึ่งทศวรรษพนักงานส่วนตำบลตามรอยเบื้องพระยุคลบาท. เชียงใหม่ :  
             สมาคมพนักงานส่วนตำบล, 2550.
พระราชวรมุนี(ประยุทธ์ ปยุตโต). พุทธธรรม : ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2529.
ละมุล  บุตรา.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย.วิทยานิพนธ์ รป.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2552.
สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน. กรุงเทพฯ: เพิ่มทรัพย์ การพิมพ์, 2549.
สุรีพรย์  ธำรงค์สกุลศิริ.ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษากลุ่มบริษัทในเครือ ไอ.ซี.ซี.  วิทยานิพนธ์ บธ.ม. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,2545.


อรุณศรี  หงษ์ภักดี.ทัศนคติ  พฤติกรรม  ขวัญและกำลังใจในการทำงานของข้าราชการสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวง  
          กระทรวงมหาดไทย  เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ.วิทยานิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2545.
Bartol, Kathryn M. and David C. Martin. Management. 2 nd ed. New York : McGraw-Hill,
          Inc., 1991.
Gibson, James L., Ivancevich, John M. and Donnelly, James H. Organization. Structure, Process,
          Behavior. 6th ed. Dallas, Texas : Business Publication Inc., 1988.
Herzberg , Frederick., Barnard Mausner ,and Barbara Snyderman.The Motivation to work.2nd ed.
          New York : John Wiley and Sons, Inc., 1959.

                                       ****************************************
 

 

เข้าสู่ระบบ